Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE O CENĘ W TRYBIE ROZENANIA RYNKU NR TA-2017-RR-1 PN.: „OPRACOWANIE BIZNES PLANU”

„OPRACOWANIE BIZNES PLANU”

1. WPROWADZENIE

 1. Techno Art Serwis i Aranżacje Sp. z o.o., przygotowując się do realizacji projektu, zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady rozeznania rynku i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Techno Art Serwis i Aranżacje Sp. z o.o., ul. Pańska 77/79 lok. 023, 00-834 Warszawa
 2. Przedmiotem działalności jest PKD 43.22 Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia – dokumentu niezbędnego aby ocenić opłacalność projektu. Szczegółowy opis zamówienia określono w punkcie 5. niniejszego Zapytania Ofertowego.

4. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

 1. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych 79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania 79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami 79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem

 1. Zakres Zamówienia: Zamówienie dotyczy opracowania Biznes Planu przedsięwzięcia wraz z załącznikiem – dokumentu niezbędnego aby ocenić opłacalność projektu.
  1. Zlecenie obejmuje opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia wraz z załącznikiem zgodnie ze wzorami dostępnymi w dokumentacji konkursowej dla konkursu: RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-beneficjentow-posiadajacych-doswiadczenie-w-prowadzeniu-prac-br-rpma-01-02-00/
  2. Dokumenty (Biznes Plan i załącznik) powinny być przygotowane w wersji edytowalnej. Wszystkie tabele finansowe powinny być sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym i zawierać aktywne formuły.

6. TERMINY

 1. Termin realizacji zamówienia – ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 15.08.2017 r.

7. KRYTERIA WYBORU

 1. Kryteria wyboru ofert:

  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami:

  Kryterium Waga
  Cena 100%
 2. Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone według następującego wzoru: (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x100 = liczba punktów Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium CENA = 100. Waga tego kryterium: 100%

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wymagania podstawowe:- Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.- Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami Zapytania Ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami- Oferta powinna być ważna, co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia.- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

  – Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej), a także nie wypełnienie specyfikacji w zakresie wskazanym we wzorze formularza ofertowego – spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

 2. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz brutto. Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
 3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania Ofertowego. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Leszek Budohoski, e-mail: leszek@techno-art.pl
 4. Oferta musi być oznaczona, co do nazwy i adresu Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
  1. Osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
  2. Pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w 8.d.i. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

9. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 25.07.2017 r. o godzinie 24.00.
 2. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej albo kuriera w siedzibie Techno Art Serwis i Aranżacje Sp. z o.o
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia realizacji. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zmiana postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą.

11. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
 2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

12. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej firmy Techno Art Serwis i Aranżacje Sp. z o.o. pod adresem http://www.techno-art.pl/
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podane adresy Oferentów biorących udział w postępowaniu.
 3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

13. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważnionado udzielenia informacji o postępowaniu – Leszek Budohoski, e-mail: leszek@techno-art.pl

13. WYBRANY WYKONAWCA

nazwa: Grantland Sp.z.o.o
cena: 38 000,00 PLN

ZAPYTANIE O CENĘ W TRYBIE ROZENANIA RYNKU NR TA-2019-RR-1 PN.: „DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE”

NOWE ZAPYTANIA OFERTOWE NA STRONIE BAZY KONKURENCYJNOŚĆ FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/