Ogłoszenie o pracę

Techno Art Serwis i Aranżacje Sp. z o.o., wykonawca projektu”, pt. „Opracowanie fermentora oraz procesu fermentacji beztlenowej dostosowanych do niskich temperatur otoczenia”, dofinansowanego w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” poszukuje wykonawców projektu w poniższych specjalnościach:

Inżynier budownictwa

Wymagania

Inżynier budownictwa ze specjalnością konstrukcyjno budowlaną, posiadający doświadczenie w zakresie wykonania konstrukcji technicznych z zastosowaniem stali i tworzyw sztucznych oraz co najmniej 10 letnią praktykę w wykonywaniu obiektów konstrukcyjno budowlanych o dużym stopniu złożoności. Wymagana są uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie konsturkcyjno – budowlanym i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo naukowych. Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 1 projektu

Opracowanie i zestawienie urządzenia pojemnościowego do prowadzania ciągłego procesu fermentacji anaerobowej w skali mikro, wraz oprzyrządowaniem wykorzystującym standardowy sprzęt laboratoryjny, pozwalającego na śledzenie przebiegu procesu fermentacji w odniesieniu do jego tempa, wydajności, oraz zmiennych warunków wewnętrzna (pH, temperatura, skład mieszaniny). Parametry zmienne to temperatura zewnętrzna, temperatura wewnętrznej, tempa podawania substratu, tempa produkcji CH4, monitorowanie pH wewnętrzne roztworu.

Etap 3 projektu

Wykonanie prototypu fermentora, wraz z rysunkami warsztatowymi, pozwalającego prowadzenie reakcji fermentacji, zbieranie wytworzonego metanu, przetwarzanie go w procesie kogeneracji na energię elektryczną, oraz a śledzenie przebiegu procesu fermentacji w odniesieniu do tempa procesy, jego wydajności, oraz pozwalającego na prowadzenie fermentacji w zmiennych warunkach temperatury zewnętrznej, temperatury wewnętrznej, tempa podawania substratu, tempa produkcji CH4, monitorowanie pH wewnętrzne roztworu itp.

Szczególną uwagę należy poświęcić na bezpieczeństwo pracy fermentora.

Biolog - mikrobiolog (umowa o pracę na czas określony)

Wymagania

Wykształcenie wyższe biologiczne. Konieczny tytuł minimum dr. nauk przyrodniczych oraz doświadczenie w badaniu procesów metabolizmy tlenowego oraz beztlenowego. Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim (minimum 7 lat) . Poważny dorobek naukowy poświadczony listą publikacji. Konieczne umiejętność nadzorowanie prac w zespołach międzynarodowych. Biegła znajomość w mowie i piśmie jeżyka angielskiego. Znajomość standardowych procedur laboratoryjnych stosowanych w międzynarodowych laboratoriach badawczych.

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 2

Osoba ta kierować będzie działem mającym na celu: przygotowanie oraz hodowlę kolonii bakteryjnych niezbędnych dla kompletnego przeprowadzenia procesu spalania beztlenowego odpadów, z możliwością modyfikacji kolonii bakteryjnych oraz selekcji kolonii i dostosowywanie wzrostu kolonii do zmiennych warunków.

W tym etapie głównym zadaniem będzie dopracowanie warunków hodowli bakterii fermentacyjnych do panujących w reaktorze – fermentorze. Określenie możliwości wyhodowania bakterii mezofilowych odpornych na niższe temperatury. Określenie zależności tempa wzrostu kolonii w zależności od zastosowanej pożywki, dodatku mikroelementów, tempa usuwania produktów procesu w różnych warunkach temperaturowych. Opracowanie Standardowych procedur Operacyjnych dla dalszych prac rozwojowych w tym zakresie.

Etap 3

W tym etapie głównym zadaniem będzie dopracowanie uprzednio określonych parametrów hodowli bakteryjnej do warunków hodowli bakterii fermentacyjnych do panujących w fermentorze w skali prototypu o skalowalnej wielkości (3m3, 10 m3 i większe). Określenie możliwości zastosowania wychodowanych bakterii mezofilowych odpornych na niższe temperatury dla procesów zachodzący na skalę pół m ikro. Określenie zależności tempa wzrostu kolonii w zależności od zastosowanej pożywki, dodatku mikroelementów, tempa usuwania produktów procesu w różnych warunkach temperaturowych

Biolog - mikrobiolog (umowa o pracę na czas określony)

Wymagania

Kandydat musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe przyrodnicze, doświadczenie i znajomość procesów metabolicznych tlenowych i beztlenowych. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 2

Konieczna umiejętność modyfikowania kolonii bakteryjnych – mutacje. Kontrola czynników warunkujących tempo wzrostu bakterii, umiejętność przygotowywania odpowiedniego podłoża hodowlanego, opracowywanie protokołu laboratoryjnych oraz standardowych procedur pomiarowych tempo wzrostu bakterii.

Etap 3

Konieczna umiejętność modyfikowania kolonii bakteryjnych – mutacje. Kontrola czynników warunkujących tempo wzrostu bakterii, umiejętność przygotowywania odpowiedniego podłoża hodowlanego, dla skali pół mikro i na podstawie opracowywanych protokołów laboratoryjnych oraz opracowanych standardowych procedur pomiarowych ustabilizować tempo wzrostu bakterii warunkach fermentora o objętości 3, 10 i więcej m3.

Biolog - analityk (umowa o pracę na czas określony)

Poszukiwana osoba musi posiadać wykształcenie techniczne lub wyższe przyrodnicze, doświadczenie i znajomość procesów metabolicznych tlenowych i beztlenowych.

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 2

Umiejętność analizowania kultur bakteryjnych, przygotowywanie pożywek oraz modyfikacja [parametrów wzrostu kolonii bakteryjny

Etap 3

Umiejętność analizowania kultur bakteryjnych, przygotowywanie pożywek oraz modyfikacja [parametrów wzrostu kolonii bakteryjny

Analityk biochemii (umowa o pracę na czas określony)

Poszukiwana osoba musi posiadać wykształcenie techniczne wyższe przyrodnicze, doświadczenie i znajomość procesów metabolicznych tlenowych i beztlenowych. Co najmniej 5 letnią praktykę w wykonywaniu analiz i oznaczeń biochemicznych

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 2

Znajomość procedur w pomiarach szybkości reakcji enzymatycznych występujących w procesie fermentacji alkoholowej. Umiejętność izolacji specyficznych białek enzymatycznych, przygotowywanie próbek do analiz oraz umiejętność śledzenia procesów enzymatycznych z określaniem stałych reakcji oraz czynników modyfikujących tempo procesów enzymatycznych.

Etap 3

Znajomość procedur w pomiarach szybkości reakcji enzymatycznych występujących w procesie fermentacji alkoholowej. Umiejętność izolacji specyficznych białek enzymatycznych, przygotowywanie próbek do analiz oraz umiejętność śledzenia procesów enzymatycznych z określaniem stałych reakcji oraz czynników modyfikujących tempo procesów enzymatycznych.

Chemik ds. analiz fizykochemicznych (umowa o pracę na czas określony)

Kandydat musi posiadać wykształcenie techniczne lub wyższe przyrodnicze lub chemiczne, doświadczenie i znajomość analizy chemicznej pierwiastków oraz jonów ,analizy widmowej, miareczkowania oraz pomiarów gazowych. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów analitycznych.

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 1. Znajomość metod analizy chemicznej – miareczkowanie, pH, objętości gazowe, stałe reakcji.
Etap 2. Znajomość metod analizy chemicznej – miareczkowanie, pH, objętości gazowe, stałe reakcji.
Etap 3. Znajomość metod analizy chemicznej – miareczkowanie, pH, objętości gazowe, stałe reakcji.

Chemik analityk (umowa o pracę na czas określony)

Kandydat musi posiadać wykształcenie techniczne lub wyższe przyrodnicze lub chemiczne, doświadczenie i znajomość analizy chemicznej pierwiastków oraz jonów ,analizy widmowej, miareczkowania oraz pomiarów gazowych. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów analitycznych.

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 2

Przygotowanie próbek gazowych do przeprowadzenia analizy składu gazu, znajomość metod osuszania próbek, znajomość metod przygotowania próbek materiałów stałych do analizy spektralnej, wykonywanie badań za pomocą spektrometru oraz chromatografu. Umiejętność interpretacji wyników. Znajomość techniki NMR.

Etap 3

Przygotowanie próbek gazowych do przeprowadzenia analizy składu gazu, znajomość metod osuszania próbek, znajomość metod przygotowania próbek materiałów stałych do analizy spektralnej, wykonywanie badań za pomocą spektrometru oraz chromatografu. Umiejętność interpretacji wyników. Znajomość techniki NMR.

Chemik analityk (umowa o pracę na czas określony)

Kandydat musi posiadać wykształcenie techniczne lub wyższe przyrodnicze lub chemiczne, doświadczenie i znajomość analizy chemicznej pierwiastków oraz jonów ,analizy widmowej, miareczkowania oraz pomiarów gazowych. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów analitycznych.

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 2

Chemik analityk chemii organicznej – badanie składu mieszanki zasilającej, stopnia jej rozdrobnienia, określanie standardowych procedur kontrolnych dla przebiegu procesu fermentacji w fermentorze.

Etap 3

Chemik analityk chemii organicznej – badanie składu mieszanki zasilającej, stopnia jej rozdrobnienia, określanie standardowych procedur kontrolnych dla przebiegu procesu fermentacji w fermentorze.

Laborant (umowa o pracę na czas określony)

Kandydat musi posiadać wykształcenie techniczne lub wyższe przyrodnicze lub chemiczne, doświadczenie i znajomość analizy chemicznej pierwiastków oraz jonów ,analizy widmowej, miareczkowania oraz pomiarów gazowych.

Zakres obowiązków w projekcie:

Etap 2

Bieżąca współpraca z biologiem, oraz chemikiem w zakresie przygotowywania analiz, próbek do analiz oraz roztworów do hodowli bakterii. Pobieranie próbek, nadzór nad hodowlą bakteryjną itp. .Umiejętność zestawianie układów aparatury niezbędnej do prowadzenia procesu fermentacji wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Etap 3

Umiejętność zestawianie układów aparatury niezbędnej do prowadzenia procesu fermentacji wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.